Kontakt:

Facebook:

Aktuality

srdečne vás pozývame na 

RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE v našom farskom kostole

dňa

6.12.2023 (streda) o 6.30 a 12.12.2023 (utorok) o 18.00

  

 

 

 MODLITBA PRED MILOSTIVÝM OBRAZOM PANNY MÁRIE OBIŠOVSKEJ

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvoma pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti.

AMEN

  V mesiaci október sa budeme spoločne modliť túto modlitbu (viď hore) po svätej omši.

 

 Kontakt: 0907 909 358 a 0919 266 800

25. výročie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej

 Základná škola s materskou školou zahŕňa organizačné zložky:

 

•       Základná škola

•       Materská škola

•       Školský klub detí

•       Centrum voľného času

•       Školská jedáleň

 

V súčasnosti navštevuje základnú školu 180 žiakov, materskú školu 60 detí. Výchovu a vzdelávanie v ZŠ s MŠ zabezpečuje 25 pedagógov.

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v katolíckom duchu rešpektujúc slobodu vierovyznania. Vedie žiakov k osvojeniu si a uplatňovaniu morálnych princípov. Menší počet žiakov umožňuje vytváranie pozitívnej rodinnej klímy na pôde školy i medzi školou a rodičmi.

 

Škola sa snaží o neustále napredovanie. Postupne sa realizuje obnova a modernizácia priestorov. Vo vyučovaní sa uplatňujú inovatívne metódy s využitím didaktickej techniky, moderných učebných pomôcok, výukového softvéru, knižného fondu pre anglický jazyk.

Popri vyučovaní sa organizuje množstvo športových, umeleckých, zábavných i duchovných podujatí.

Žiaci navštevujú lyžiarsky a plavecký výcvik, školu v prírode, exkurzie, výlety, púte ...

 

Pri ZŠ s MŠ vzniklo občianske združenie KRIŽINČATÁ, ktorého cieľom je podpora rozvoja vzdelávania, výchovy, duchovného rastu a tvorivosti žiakov.

Príležitosť rozvíjať svoje záujmy a zmysluplne tráviť voľný čas majú žiaci v Centre voľného času prostredníctvom krúžkov:

Moderná hudba, Moderný tanec, Literárno-dramatický krúžok, MatSlo, Zborový spev, Športový krúžok, Tvorivá dielňa, Ručné práce, Malý a Mladý kuchtík.

Život školy a tvorbu našich žiakov prezentuje časopis Križinčan a vysielanie rádia Marko.

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú a dosahujú úspech na okresných a krajských kolách vedomostných, umeleckých a športových súťaží.

 

Škola je spoločenstvom, ktoré zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka. Preto sa naša škola usiluje poskytnúť žiakom také vzdelanie a výchovu, aby boli čo najlepšie pripravení nielen pre svoje budúce uplatnenie, ale v prvom rade pre život, ako čestní, zodpovední a morálne silní občania a kresťania.

Zoznam noviniek

Božie Telo
p. Michal Lacko
Advent 2019
Dušičky
Nižná Hutka - odpust
Relikvie sv. košických mučeníkov
Benefičná noc v Krásnej
20 rokov folklórnej skupina Krasňanka
Organový koncert
875. výročie prvej písomnej zmienky Krásnej a odpust sv. Cyrila a Metoda
Národný týždeň manželstva 2018
II. farský rodinný ples
Duchovná obnova ružencového bratstva v Nižnej Hutke
Výročie požehnania kostola v Nižnej Hutke
Vianočný koncert
105. rokov obnoveného ružencového bratstva v Krásnej
Organový podvečer
Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda
Sviatosť birmovania
25. výročie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej
Krížová cesta na Veľký piatok po uliciach Krásnej
Pôstna polievka
Národný týždeň manželstva
Farský ples rodín
Trojkráľový hudobný večer
Futbalový turnaj
20. výročie posviacky chrámu vo Vyšnej Hutke

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: